پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان)
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : تبلیغات فرهنگی
پدید آورنده : ابراهیم خدایی محمود نصرتی
عنوان : پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان)
مشخصات فرعی
مشخصات نشریه
عنوان نشریه : مجله انسان شناسی
سال یا دوره نشریه : سال 10
شماره نشریه : 16
تاریخ انتشار : 1391/01/01
شماره صفحات : 53 تا 66
مشخصات موضوعی
کلید واژه : " جهانی شدن، دوجهانی شدن، سرزمین زدایی، موسیقی، عروسی، لری، کُردی، فارسی
 
تعداد مشاهده مقاله : 57 بازدید امتیاز دهی به مقاله :
(0 رای)

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft