بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 3 کرج
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : اخلاق فرهنگی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 3 کرج
پدیدآورندگان : حسن بهاگیر
استاد راهنما : عبدالرحیم نوده ابراهیم
استاد مشاور : حمیدرضا آراسته
تاریخ دفاع : 1390/07/01
مشخصات دانشگاهی
دانشکده : دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
مقطع : کارشناسی ارشد
جزئیات پایان نامه
نوع پژوهش : ینیادی
کلید واژه : اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی
چکیده : " چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در مدارس متوسطه ناحیه 3 استان البرز بوده است. روش گردآوری داده‌ها روشی توصیفی و ابزار گردآوری پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای محقق ساخته و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر. آلفای کرونباخ پرسشنامه حدود941/0 بوده و پرسشنامه شامل 56 گویه با طیف اندازه‌گیری 5 درجه‌ای لیکرت می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان ارتباط معناداری به میزان(r=0/605 ) وجود دارد.همچنین ارتباط معناداری بین اخلاق فایده‌محور با تعهد سازمانی (r=0.574)، بین اخلاق فردمحور با تعهد سازمانی (r=0/524)، بین اخلاق وظیفه‌محور با تعهد سازمانی (r=0/591)، بین اخل.....
مشخصات دیگر
آدرس اینترنتی : ganj.irandoc.ac.ir/articles/601696

تعداد مشاهده پایان نامه : 2120 بازدید امتیاز دهی به پایان نامه :
(6 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft