رابطه هوش هیجانی با سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین شهرستان خوانسار
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : سبک زندگی
عنوان پایان نامه : رابطه هوش هیجانی با سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین شهرستان خوانسار
پدیدآورندگان : هاله درمیانی طباطبایی
استاد راهنما : پرویز شریفی درآمدی
استاد مشاور : حسین مولوی
تاریخ دفاع : 1382/01/01
مشخصات دانشگاهی
دانشگاه : دانشگاه آزاداسلامی (خوراسگان)
رشته : روانشناسی عمومی
مقطع : کارشناسی ارشد
جزئیات پایان نامه
نوع پژوهش : ینیادی
تعداد صفخات : 84
کلید واژه : رضایت ، هوش هیجانی، روابط بین فردی، ازدواج، ایران، اصفهان، مهارت های زندگی، سبک زندگی
چکیده : هدف پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک زندگی و رضایت زناشویی در متأهلین شهرستان خوانسار بود.بدین منظور به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تعداد ۶۰ نفر (۲۱ نفر زن و ۳۹ نفر مرد) از ساکنین شهر خوانسار انتخاب شدند.ابزار تحقیق، پرسشنامه هوش هیجانی کارسون و برکن مایر با پایایی ۷۸/۰ برای سنجش هوش هیجانی افراد، پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی باضریب آلفا ۷۲/۰ برای سنجش سبک زندگی افراد و پرسشنامه زناشویی‌ان ریچ با پایایی ۷۱/۰ تا ۹۲/۰ برای سنجش رضایت زناشویی افراد بود.نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک زندگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.همینطور به غیر از پاسخ همدلانه بین بقیه ابعاد هوش هیجانی از جمله تنظیم خلق، مهارتهای بین فردی، انگیزش درونی و خودآگاهی، با سبک زندگی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشه و با پاسخ همدلانه رابطه معنی‌داری وجود نداشت، ولی بین کلیه زیرمقیاسهای هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت.رابطه بین هوش هیجانی با سن افراد معنی‌دار نبود ولی با سطح تحصیلات رابطه مثبت و معنی‌دار بود.ارتباط بین مهارتهای بین فردی، پاسخ همدلانه و تنظیم خلق با رضایت زناشویی مثبت و معنی‌دار بر اساس ضریب بتا بیشترین تاثیر مربوط به مهارتهای بین فردی و پس از آن مربوط به پاسخ همدلانه و تنظیم خلق بود.
مشخصات دیگر

تعداد مشاهده پایان نامه : 787 بازدید امتیاز دهی به پایان نامه :
(0 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft